Stajyerlere Yönelik Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • İşletmenin Kuruluşu
 • İşletme Türleri
 • Tüccarlar-Tüccar Sınıfları
 • İşletmelerde Belge Düzeni
 • Muhasebe Kayıt Sistemi
 • Defter Tutma
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • İşletme Hesabı Esasında Defter Tutma
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Muhasebede Hesaplar- Hesapların İşleyişi
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Hesap Planı Uygulamaları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Dönen Varlıklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Şüpheli Alacaklar Uygulamaları
 • Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamaları
 • Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar
 • Ortaklardan Alacaklar
 • Stoklar
 • İlk Madde Ve Malzeme – Yarı Mamuller/Üretim – Mamuller Hesapları Ve İşleyişleri
 • Stok Sayım Farkları
 • Fireler
 • Alış İade Ve İskontoları
 • Alış Vade Farkları
 • Kur Farkları
 • Ciro Primleri
 • Konsinye Mallar
 • Eşantiyon – Numune Mallar
 • Zayi Olan – Kıymeti Düşen Mallar
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hizmet Maliyetleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakedişler
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj
 • Gelecek Aylara / Yıllara Ait Giderler
 • Gelir Tahakkukları
 • İndirilecek Kdv
 • Devreden Kdv
 • Peşin Ödenen Vergiler – Geçici Vergi
 • Duran Varlıklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • İştiraklere Sermaye Taahhütleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Arazi Arsalar – Binalar – Taşıtlar- Demirbaşlar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Haklar
 • Finansal Kiralama-Leasıng Muhasebe İşlemleri
 • Özel Maliyetler
 • Yabancı Kaynaklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Mali Borçlar
 • Banka Kredileri
 • Ticari Borçlar
 • Ortaklara Borçlar
 • Özkaynaklar Hesapları Ve İşleyişleri
 • Sermaye – Özsermaye Kavramları
 • Sermaye Taahhütleri Hesap İşleyişi
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Sermaye Yedekleri
 • Kâr Yedekleri
 • Enflasyon Düzeltmesi Olumlu / Olumsuz Farkları
 • Tek Düzen Hesap Planında 7/A Uygulaması
 • Tek Düzen Hesap Planında 7/B Uygulaması
 • Mamul Üretim İşletmelerinde Hesap Planı Uygulaması
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde Hesap Planı Uygulaması
 • Ticaret İşletmelerinde Hesap Planı Uygulaması
 • Muhasebede Dönem İçi İşlemleri – Kayıtlar
 • Gelir Tablosu Hesapları Ve İşleyişi Uygulamaları
 • Satışların Maliyetinin Hesaplanması
 • Harcama – Maliyet – Gider Kavramları
 • Gider Ve Maliyetlerin Gelir Tablosuna Aktarılması
 • Yansıtma Hesaplarının İşleyişi Uygulamaları
 • Dönem Kârı Veya Zararının Tespiti
 • Giderler – Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Gelirler – Vergiden İstisna Gelirler
 • Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Kavramları Ve Uygulamaları
 • Dönem Kârından Vergi Karşılıklarının Hesaplanması
 • Beyanname Ve Bildirgeler
 • Fatura –Sevk İrsaliyesi – Taşıma İrsaliyesi
 • Ücret Bordrosu Uygulaması
 • Amortisman Uygulamaları
 • Normal Amortisman Yöntemi Uygulamaları
 • Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman Uygulaması
 • Binek Otolarda Amortisman Uygulaması
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışı
 • Yenileme Fonu Uygulaması
 • Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri
 • Değerleme Esasları
 • İktisadi Kıymetlerin Değerlemesi Uygulamaları
 • Kaydi Envanter – Fiili Envanter Kavramları- Envanter Farklarının Tespiti – Muhasebe Uygulamaları
 • Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları
 • Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 • Tam Mükellefiyet – Dar Mükellefiyet Esasları
 • Gelir Tanımı – Gelirin Unsurları
 • Gelir Vergisinde Muafiyet
 • Muafiyet – İstisna Kavramları
 • Şahıs Ortaklıklarında Vergilendirme Esasları
 • Ticari Kazançlarda Vergilendirme
 • Zirai Kazançlarda Vergilendirme
 • Ücretlerin Vergilendirilmesi
 • Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme
 • Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergilendirme
 • Konut Ve İşyeri Kira Gelirlerinde Vergilendirme
 • Menkul Sermaye İratlarında Vergilendirme
 • Hisse Senetleri – Devlet Tahvilleri – Hazine Bonoları Faiz Gelirleri
 • Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Gelirleri
 • Banka Mevduat Gelirleri – Ters Repo Gelirleri
 • Diğer Kazanç Ve İratların Vergilendirilmesi
 • Değer Artış Kazançlarında Vergilendirme
 • Bina, Arazi Ve Arsa Satışlarında Vergilendirme
 • Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları
 • Gelir Unsurlarında İstisnalar
 • Arızi Kazançlarda Vergilendirme
 • Gelirin Toplanması – Toplama Yapılmayan Haller
 • Bireysel Emeklilik Katkı Payları İndirimi
 • Şahıs Sigorta Primleri İndirimi
 • Eğitim – Sağlık Harcamaları İndirimi
 • Bağış Ve Yardımlar
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması
 • Geçici Vergi Beyannamesi Ve Uygulamaları
 • Muhtasar Beyanname
 • Vergi Tevkifatı – Stopaj Uygulamaları
 • Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup Ve İadesi
 • Geçici Vergide Mahsup Ve İade
 • Ödenmesi Gereken Yıllık Gelir Vergisinin Hesaplanması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergilendirme
 • Hakediş Belgesi – Fatura – Stopaj Uygulamaları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Kabul – Kesin Kabul Uygulaması
 • Özel İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat İşleri
 • Kat Karşılığı İnşaat İşleri
 • Yap-Sat Şeklindeki İnşaat İşleri
 • Ba/Bs Formları – Bildirgeleri
 • Kdv Beyannamesi – Kdv Uygulamaları
 • Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Esasları
 • Hesaplanan Kdv – İndirilecek Kdv – Devreden Kdv
 • Ödenmesi Gereken Kdv
 • Kdv Uygulamasında Genel Kdv İadesi Esasları
 • Tam İstisna – Kısmi İstisna Uygulamaları Esasları
 • İndirilemeyecek Kdv Uygulamaları
 • Binek Otolarda Kdv Uygulaması
 • Kdv Tevkifatı Genel Esasları
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 • Sermaye Şirketlerinde Vergilendirme
 • İş Ortaklıklarında Vergilendirme
 • Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıkları
 • İş Ortaklıklarında Adi Ortaklık Yapılanmaları
 • Kurumlar Vergisinde İstisnalar Ve İndirimler
 • Yatırım İndirimi İstisnası Genel Esasları
 • İştirak Kazançları İstisnası
 • Yurt Dışı İnşaat Onarım Kazançlarında İstisna
 • Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası
 • Kurumlarda Geçici Vergi Uygulaması
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Genel Esasları
 • Kurumlarda Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup Ve İadesi
 • Kurumlarda Geçici Verginin Mahsup Ve İadesi
 • Şirketlerde Kâr Dağıtımı Genel Esasları Uygulaması
 • Kâr Paylarının Vergilendirilmesi
 • Vergi Usul Kanunu Temel Yükümlülükleri
 • Vergi Uygulamalarında Gecikme Zammı-Gecikme Faizi
 • Vergi Cezaları – Uzlaşma Ve Vergi Yargısı Genel Esasları
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Esasları
 • Örtülü Sermaye Uygulaması Genel Esasları
 • Bilanço Okuma Teknikleri -Uygulamaları
 • Mali Tablolar Analizi -Genel Uygulamaları
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Tfrs)- Türkiye Muhasebe Standartları (Tms) Genel Esasları
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Sorumlulukları, Sınırlı Uygunluk Denetimi
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans