İleri Düzey Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

 • Eğitmen:

  PROF. DR. BARIŞ SİPAHİ
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim 2 Gün Sürecektir ( 14 Ders Saati )
  10.00 - 17:00 ( 1 Saatlik Öğle Arası Verilecektir )
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Yapılacağı Yer:

  Eğitim, 12 AY Akademik Eğitim Merkezinde yapılacaktır.
  Adres: Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. Şair Leyla Sok. No:8 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Beşiktaş/İSTANBUL
 • Ücreti:

  425 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  7-8 ŞUBAT 2015 ( Cumartesi-Pazar)

A. Finansal Muhasebe

 1.  Dövizli işlemler “kambiyo karları, kambiyo Zaraları”, dolar euro üzerinden mal alıp satan işletmelerin kayıt yöntemleri, döviz kasalarının tutulması.
 2.  Çek işlemleri (döviz cinsinden düzenlenen çeklerde dahil) muhasebe kayıtları … çelerde özelikli durumlar… repo mevduat faiz gelirlerinin muhasebe kayıt yöntemleri.
 3.  Kredi kartı ile ilgili alış satış işlemleri .. muhasebe kayıtları ve dikkat edilecek özellikli durumlar, diğer hazır değerler ve muhasebeleştirilmesi.
 4.  Şirketlerin yatırım amaçlı hisse senedi alımı ve satımı işlemleri, muhasebe kayıtları.
 5.  Tahviller, alım ve satış işlemleri, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.
 6.  Senetli senesiz alacaklar, reeskont işlemleri, şüpheli ticari alacaklar, muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
 7.  Depozito (verilen ve alınan depozitolar) ve teminatların muhasebeleştirilmesi.. muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
 8.  İşletme ortakları ile yapılan parasal alış verişler, örtülü sermaye, örtülü kazanç, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.
 9.  İştiraklerden ve bağlı ortaklıklarla ilgili işlemlerin, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.
 10.  Ticari mallar, diğer stoklar, zarar gören (değerini yitiren mallar), stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, çalınan kaybolan ticari mallar.. muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 11.  Gelecek aylara, gelecek yıllara ait giderlerin muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Gelir tahakkukları ve muhasebe kayıtları.
 12.  Sayım ve tesellüm noksanları .. sayım ve tesellüm fazlalıklarının muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 13.  Demirbaş, Taşıt Makine ve iş makineleri benzeri varlıkların alınıp satılması esnasında dikkat edilecek hususlar bu işlemlerin muhasebe kayıtları ile bu varlıkların amortisman hesaplama yöntemleri, “tüm detaylarıyla” amortisman kayıt yöntemleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 14.  Yapılmakta olan yatırımlar, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 15.  Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Ar-ge giderleri muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Maddi olmayan duran varlık bedellerinin amortismanı işlemleri.
 16.  Özel tükenmeye tabi varlıklar, arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.
 17.  Banka kredileri, kredi taksitlerinin, faiz giderlerinin muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.
 18.  Ticari borçlar, satıcılar . senetli borçlar, diğer ticari borçlar muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 19.  Çalışan işçilere ait kıdem tazminatları, ihbar tazminatları muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.
 20.  Şirket kurulması sermaye taahhüt yöntemleri ticaret sicili ve diğer resmi kurumlarla ilgili yapılacak işlemler.
 21. Yurt dışı işlemler muhasebesi
 • İthalat yapan (yurtdışından mal satın alan işletmelerin) muhasebe kayıtları (ithalat işlemleri muhasebesi)
 • Verilen sipariş avansları, ithalatla ilgili KDV beyannameleri
 • İhracat yapan (yurtdışına mal satan işletmelerin) muhasebe kayıtları
 • Alınan sipariş avansları, ihracatla ilgili KDV beyannameleri.

22.  Uygulamada sıkça sorulan muhasebe-vergi konuları

 • Bağış ve yardımlar
 • Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler
 • Personel prim karşılıkları
 • Enflasyon düzelmesi kar ve zararları
 • Stok imhaları
 • İndirilemeyen KDV nin durumu
 • Binek oto alımlarında KDV
 • Kuruluştan önce alınan kıymetlere ait KDV
 • Peşin ödenerek faturaya bağlanan alımlarda KDV indirimi
 • Gelir ve giderlerde dönem kaymaları ve KDV indirimi
 • Faturada gösterilmeyen KDV nin indirimi
 • Çalınan mallara ait KDV’nin indirimi
 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergilerin indirimi
 • Ödenen gecikme için düzenlenen faturalardaki KDV’nin durumu
 • Şirketlerin devir, nev’i değişikliği ve bölünmelerinde KDV

B. Maliyet Muhasebesi ile İlgili Kavramlar (Harcama, Gider, Maliyet … ve Diğer Kavramlar)

7/A, 7B Hesap planı seçeneklerinde;

-Mamul maliyeti ve oluşumu,

-Direkt ve Endirekt Gider /maliyet kavramları giderlerin sınıflandırılması.

-7/A, 7B seçeneklerinde dönem sonu işlemleri.

C. Mali Tablolar Analizi

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI:

Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kişilik Kavramı,işletmenin Sürekliliği Kavramı, Dönemsellik Kavramı, Parayla Ölçülme Kavramı, Maliyet Esası Kavramı, Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı, Tutarlılık Kavramı,Tam Açıklama Kavramı,İhtiyatlılık Kavramı,Önemlilik Kavramı,Özün Önceliği Kavramı.

GELİR TABLOSU İLKELERİ

BİLANÇO İLKELERİ

KAVRAMLAR

 • Brüt Çalışma Sermayesi
 • İşletme Sermayesi
 • Net İşletme Sermayesi
 • Negatif Net İşletme Sermayesi:
 • Pozitif Net İşletme Sermayesi:Net Çalışma Sermayesi Noksanı

Bilanço Çeşitleri dikkat edilmesi gereken özellikli hususlar

Gelir Tablosu Çeşitleri, Kar’ın aşamaları Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Hususlar

ANALİZ TÜRLERİ

1- KAPSAMLARINA Göre (Analizin İçeriğine = Yapılış Biçimine Göre) ANALİZ TÜRLERİ Statik Analiz: Dinamik Analiz:

2- MÜŞTERİLERİNE GÖRE (analizi yapacak şahıslara göre) ANALİZ TÜRLERİ (İç Analiz Dış Analiz)

3- YAPILIŞ AMACINA GÖRE analiz türleri (YÖNETİM Analizleri, Kredi Analizleri, Yatırım Analizleri)

Mali analiz, analiz tekniklerini

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
 • Dikey Analiz
 • Trend Analizi
 • Oran Analizi

1- Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Oranlar;

 • Bilanço oranları,
 • Gelir tablosu oranları,
 • Fon akım tablosu oranları,
 • Karışık oranlar.

2-İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar ;

 • Likidite oranları,
 • Mali oranlar,
 • Faaliyet oranları,
 • Karlılık oranlandır
Muhasebe Genel Yapısı
 • Muhasebe İş Akışlarında Kullanılan Belgeler Vergi ve Ticaret Hukuku Açısından Özellik Arz Eden Durumlar
 • Hazır Değerler İle İlgili Özellikli Durumlar
 • Menkul Kıymetler İle İlgili Özellikli Durumlar
 • Ticari Alacaklar ve Vergi Planlaması Açısından Önemi
 • Ortaklardan Alacaklar ve Borçlar Vergi ve Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • Stoklar İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar
 • Dönemsellik Açısından Gelecek Aylara Ait Gelir ve Giderler Örnek Olaylar
 • Mali Duran Varlıkların Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
 • Maddi Duran Varlıkların Vergi Usul Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
 • Banka Kredileri ve muhasebeleştirilmesinde yapılan kayıt hataları
 • Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Sat ve Geri Kirala İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve KVK çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Factoring işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Vergi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Vergisel Olarak İşletmelerde Yapılan Temel Hatalar
 • İhracat ve İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • İhraç Kayıtlı Mal Alım ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Ticaret Kanunun Muhasebe Uygulamalarına Etkisi
 • Temel UMS-UFRS uygulamaları
 • Mali Tabloların Analizi
 • Temel Maliyet Muhasebesi
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans