YMM Recep SELİMOĞLU Sunumuyla, Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi (Online Eğitim)

 • Eğitmen:

  YMM RECEP SELİMOĞLU
 • Toplam Eğitim Saati:

  Eğitim Yarım Gün Sürecektir ( 4 Ders Saati )
  ( Soru-Cevap Uygulamalı )
  13.00 - 17:00
 • Telefon:

  0 212 - 227 12 24 / 0532 - 796 57 31
 • Ücreti:

  825 + %18 KDV
  (Eğitimin dökümanları ücrete dahildir)
 • İndirim Politikası:

  2 - 3 kişilik katılımlarda %5,
  4 ve üstü katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Sertifika:

  Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Paylaş:

  whatsapp
 • Kontenjanı Dolan veya Tamamlanan Eğitim Tarihleri:

  29-30 Mart 2014 (Cumartesi-Pazar)
  12-13 Temmuz 2014 (Cumartesi-Pazar)
  18-19 Ekim 2014 (Cumartesi-Pazar)
  31 Ocak - 01 Şubat 2015 (Cumartesi-Pazar)
  12 Mart 2016 ( Cumartesi )
  23 Ocak 2016 ( Cumartesi)
  30-31 Mayıs 2015 (Cumartesi-Pazar)
  30 Nisan 2016 ( Cumartesi )
  07 Mayıs 2016 ( Cumartesi )
  13 Ağustos 2016 ( Cumartesi)
  15 Ekim 2016 ( Cumartesi )
  19 Kasım 2016 ( Cumartesi )
  14 Ocak 2017 ( Cumartesi )
  11 Şubat 2017 ( Cumartesi )
  18 Mart 2017 ( Cumartesi)
  28 Mayıs 2017 ( Pazar)
  14 Ekim 2017 ( Cumartesi )
  17 Şubat 2018 ( Cumartesi )
  29 Eylül 2018 ( Cumartesi )
  1 Aralık 2018 ( Cumartesi )
  2 Mart 2019 ( Cumartesi )
  7 Eylül 2019 ( Cumartesi )
  29 Ağustos 2020 ( Cumartesi ) - Online
  10 Ekim 2020 ( Cumartesi ) - Online
  28 Kasım 2020 ( Cumartesi ) - Online
  28 Ocak 2021 ( Perşembe ) - Online
  27 Şubat 2021 ( Cumartesi ) - Online
  28 Mart 2021 ( Pazar ) - Online
  24 Nisan 2021 ( Cumartesi )
  22 Mayıs 2021 ( Cumartesi )
  20 Haziran 2021 ( Pazar )
  10 Ekim 2021 ( Pazar )
  4 Kasım 2021 ( Perşembe )
  2 Aralık 2021 ( Perşembe )
  6 Ocak 2022 ( Perşembe )
  28 Nisan 2022 ( Perşembe )
  23 Temmuz 2022 ( Cumartesi )
  26 Kasım 2022 ( Cumartesi )
  4 Mart 2023 ( Cumartesi )

Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti  Eğitimi

 • Temel Mali Tablolar
 • Bilanço –Finansal Durum Tablosu
 • Bilanço Unsurları
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi
 • Sınıf-Grup-Hesap İşleyişleri
 • Dönen Varlıklarda Raporlama
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Şüpheli Alacaklar Ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı
 • Diğer Alacaklar
 • Ortaklardan Alacaklar
 • Stoklar
 • İlk Madde Ve Malzeme Stokları
 • Yarı Mamuller/Üretim
 • Mamuller
 • Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri
 • Gelecek Aylara Ait Giderler
 • Gelir Tahakkukları
 • Diğer Dönen Varlıklar
 • Peşin Ödenen Vergiler
 • Geçici Vergi Uygulamaları
 • Katma Değer Vergisi Hesapları Ve İşleyişi
 • Hesaplanan Kdv-İndirilecek Kdv-Devreden Kdv-Ödenecek Kdv
 • Kdv İadesinde Tam İstisna / Kısmi İstisna Kavramları
 • Duran Varlıklarda Raporlama
 • Mali Duran Varlıklar
 • Bağlı Menkul Kıymetler
 • İştirakler
 • Bağlı Ortaklıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Yapılmakta Olan Yatırımlar
 • Verilen Sipariş Avansları
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Özel Maliyetler
 • Gelecek Yıllara Ait Giderler
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
 • Elden Çıkarılacak Stoklar
 • Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
 • Kısa Ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Raporlama
 • Mali Borçlar
 • Banka Kredileri
 • Finansal Kiralama İşlemlerinde Raporlama
 • Ticari Borçlar
 • Diğer Borçlar
 • Ortaklara Borçlar
 • Örtülü Sermaye Vergi Uygulamaları
 • Transfer Fiyatlandırması-Örtülü Kazanç Vergi Uygulaması
 • Alınan Sipariş Avansları
 • Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
 • Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
 • Borç Ve Gider Karşılıkları
 • Dönem Kârı Üzerinden Hesaplanan Vergi Karşılıkları
 • Gelecek Aylara Ve Yıllara Ait Gelirler
 • Gider Tahakkukları
 • Özkaynaklarda Raporlama
 • Sermaye – Özsermaye Kavramları Ve İşleyişi
 • Gelir Tablosu-Kapsamlı Gelir Tablosu
 • Gelir Tablosu Unsurları
 • Brüt Satışlar
 • Satış İndirimleri
 • Satışların Maliyeti
 • İşletme Türlerine Göre Maliyet Hesaplarının İşleyişi
 • Satılan Mamuller Maliyeti
 • Satılan Ticari Mallar Maliyeti
 • Satılan Hizmet Maliyeti
 • Faaliyet Giderleri
 • Diğer Faaliyetlerden Gelir Ve Kârlar
 • Diğer Faaliyetlerden Gider Ve Zararlar
 • Brüt Satış Kârı/Zararı
 • Faaliyet Kârı/Zararı
 • Olağan Kâr/Zarar
 • Dönem Kârı Veya Zararı
 • Ticari Kâr/Zarar – Mali Kâr Zarar Kavramları
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Vergiden İstisna Gelirler/İndirimler
 • Ticari Kâr /Zarardan – Mali Kâr/Zarara Geçiş
 • Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Ve Vergi Karşılığı
 • Dönem Net Kârı Veya Zararı
 • Geçmiş Yıllar Kârları
 • Geçmiş Yıllar Zararları
 • Dönem Net Kârlarının Dağıtılması
 • Kâr Dağıtımının Muhasebe Vergi Uygulamaları
 • Gider Ve Maliyet Hesapları
 • Mamul Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesapları
 • Hizmet Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesapları
 • Ticaret İşletmelerinde Maliyet Hesapları
 • Gider Ve Maliyet Hesaplarında Yansıtma
 • Amortisman Uygulamaları
 • Yenileme Fonu Uygulamaları
 • Mali Tablolarda Temel Analiz Yöntemleri
 • Finansal Analiz
 • Oran Analizleri – Rasyolar
 • Mali Yapı İle İlgili Oranlar
 • Faaliyet Oranları
 • Kârlılık Oranları
 • Brüt Kâr Marjı – Net Kâr Marjı
 • Likidite Oranı
 • Cari Oran
 • Hazır Değerler Oranı
 • Finansal Oran / Asit Test Oranı
 • Net İşletme Sermayesi
 • Borç Oranları
 • Faiz Karşılama Oranı
 • Borç/Özsermaye Oranları
 • Özsermaye Yeterliliği
 • Mali Bağımsızlık Oranı
 • Mali Borçlanma Faiz Oranı
 • Özkaynaklar Amortismanı
 • Ekonomik Verimlilik Oranı
 • Alacak Devir Hızı
 • Stok Devir Hızı
 • Özsermaye Devir Hızı
 • Aktif Devir Hızı
 • Aktif Kârlılık Oranı
 • Duran Varlıklar Devir Hızı
 • Yüzdeler Yöntemi
 • Karşılaştırmalı Bilanço Ve Gelir Tabloları
 • Bilanço Okuma Teknikleri
 • Muhasebe Kayıt Hatalarının Mali Tablolara Etkileri
 • İşletmelerde Sermaye Yeterliliği
 • Özsermaye Karşılaştırmasıyla Kâr/Zarar Tespiti
 • Sermayenin Fiilen Ödenip-Ödenmediğinin Tespiti
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kaydı
 • Vergi İstisna Ve İndirimlerinin Muhasebe Kaydı
 • Mal Alış Ve Satış İadelerinin Mali Tablolarda Raporlanması
 • Varlıklarda Ve Borçlarda Hatalı Raporlamaların Tespiti
 • Stoklardaki Hatalı Raporlamaların Bilançoya Etkileri
 • Duran Varlıklardaki Hataların Bilançoya Etkileri
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Uygulama
 • Duran Varlık Satışında Hatalı Uygulamaların Tespiti
 • Banka Kredileri Muhasebe Kayıtlarındaki Hataların Tespiti
 • Borçlanma Maliyetlerinin Doğru Raporlanması
 • Kur Farkları-Vade Farkları-Faiz Giderlerinde Raporlama
 • Bilanço Ve Gelir Tablosu Dip Notlarının Önemi
 • Nazım Hesaplar Uygulaması
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu / Olumsuz Farkları
 • Muhasebe Kayıtlarında Belge Düzeni
 • Muhasebe Kayıtlarındaki Gerçeğe Aykırı İşlemlerin Tespiti
 • Kasa Hesabındaki Kaydi Fazlalıkların Bilançoya Etkisi
 • Ortaklardan Alacaklar Ve Ortaklara Borçlar Hesapları
 • Örtülü Sermaye Ve Örtülü Kazanç Uygulamaları
 • Finansal Tabloların Sunuluşu-Gerçeğe Uygun Raporlama
 • Tfrs/Tms Ve Bağımsız Denetim Sürecinde, Tek Düzen Hesap Planına Göre Düzenlenen Bilançoların, Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uyarınca Yeniden Ele Alınması Ve Raporlanması Konularında Yasal Mevzuatın İrdelenmesi Ve Özellikli Durumların Tespiti, Öneriler.
 • SORU-CEVAP
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
 • AD SOYAD:

 • TELEFON:

 • E-POSTA:

 • ŞEHİR:

 • MESAJINIZ (İsteğe Bağlı):

 • Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Eğitim Takvimi
Banner
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans
 • referans